(pon - pt: 8:00 - 17:00)
Zamawiasz duże ilości?
Szybkie i darmowe wyceny
4,8/5
Satysfakcja lub zwrot
1
Kontynuuj zakupy

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne


1.Definicje pojęć użytych w Polityce prywatności:

 • Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
 • System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 • Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 • Usługodawca – Rajapack sp. z o.o.
 • Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszej polityki prywatności. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 • Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 • Usługodawca – Rajapack sp. z o.o.,

2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszej polityki przy uruchamianiu usługi, przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków polityki prywatności bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2 - Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną


1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:

 • prowadzenia konta użytkownika portalu,
 • "newsletter" – biuletyn informacyjny
 • Usługodawca – Rajapack sp. z o.o.,

2. Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 3 - Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.


1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej polityce lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę. Usługodawca – Rajapack sp. z o.o.,

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej polityki.

3. Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną:

 • Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.

5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.

7. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.

9. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy składają się na Załącznik nr 1.

Rozdział 4 - Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RAJAPACK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-234), przy ul. Działkowej 62. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Rozdział 5 - Warunki zawierania i rozwiązywania umów

Warunki zawierania i rozwiązywania umów


1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy lub 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania na stronach WWW Usługodawcy.

2. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 6 - Tryb postępowania reklamacyjnego

Tryb postępowania reklamacyjnego


1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

 • Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy,
 • Niewykonania, nienależytego wykonania usług drogą elektroniczą lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

Rozdział 7 - Postanowienia przejściowe i końcowe

Postanowienia przejściowe i końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej polityki prywatności jest Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ RAJAPACK SP. Z O.O.

Minimalne wymagania techniczne potrzebne do sprawnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Rajapack Sp. z o.o. to:

 • Połączenie z Internetem: 1 Mbit/sec
 • Preferowana przeglądarka: Firefox
 • Wtyczki do przeglądarki: Java/Flash
 • Pliki Cookie: Tak
 • Javascript: Tak
 • Procesor: 1 Ghz
 • Pamięć operacyjna: 256 MB
 • Grafika: 1024 x 640
 • Karta dźwiękowa: Nie
 • Preferowany system operacyjny: MS Windows

Komfortowe wymagania techniczne potrzebne do sprawnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Rajapack Sp. z o.o. to:

 • Połączenie z Internetem: 6 Mbit/sec
 • Preferowana przeglądarka: Firefox
 • Wtyczki do przeglądarki: Java/Flash
 • Pliki Cookie: Tak
 • Javascript: Tak
 • Procesor: 2 Ghz
 • Pamięć operacyjna: 1000 MB
 • Grafika: 1024 x 640
 • Karta dźwiękowa: Nie
 • Preferowany system operacyjny: MS Windows