• 801 55 3000 koszt wg taryfy operatora (8.00 -17.00)
  • Zamawiasz duże ilości? Szybkie i darmowe wyceny
  • 4,8/5
    Satysfakcja lub zwrot
  • Pierwsze zamówienie? Dostawa GRATIS od 200 zł netto
logo raja 801 55 3000 koszt wg taryfy operatora (8.00 -17.00)
0,00 zł Twój koszyk jest pusty
Zamówienie po kodzie produktu

Warunki sprzedazy

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ

"Kupony Premiowe Sodexo w prezencie od RAJAPACK"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji - sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupony Premiowe Sodexo w prezencie od RAJAPACK ("Promocja").
2. Organizatorem Promocji jest Rajapack sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-234, ul. Działkowa 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058815, NIP: PL8512530544, o kapitale zakładowym w wysokości 150 000,00 zł (dalej: "Organizator" lub "Rajapack").

§ 2. Termin i miejsce Promocji

1. Promocja trwa od dnia od 14.05.2018 do 27.05.2018 włącznie. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia Promocji.
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg ogólnopolski.

§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji (dalej "Uczestnik" lub "Nabywca") mogą być wyłącznie Klienci firmy Rajapack, którzy w okresie trwania Promocji dokonają zakupu towarów na warunkach określonych w § 5 niniejszego Regulaminu, posiadające pełną zdolnośc do czynności prawnych.
2. Wszyscy pracownicy Organizatora Promocji, są wyłączeni z udziału w Promocji

§ 4. Towary objęte Promocją

Promocją objęte są wszystkie towary znajdujące się w bieżącej ofercie firmy Rajapack, dostępnej na stronie internetowej www.rajapack.pl oraz katalogu PLG0318.

§ 5. Zasady Promocji

1. 1. Promocja polega na premiowaniu zakupów Uczestników poprzez wydawanie kuponów premiowych Sodexo (dalej: „Kupon” lub „Prezent”).
2. Kupony Premiowe Sodexo będą wydawane Uczestnikom w trzech różnych wartościach nominalnych:
a) Kupon o wartości 50 zł;
b) Kupon o wartości 100 zł;
c) Kupon o wartości 200 zł.
3. Każdy Uczestnik Promocji, który spełni wszystkie warunki określone Regulaminie otrzyma od Rajapack Prezent uzależniony od wartości jednorazowego zakupu w Rajapack (bez kosztów dodatkowych takich jak koszty wysyłki czy pakowania przy sprzedaży wysyłkowej) oraz od podania odpowiednego kodu Promocji:
a) zakup jednorazowy o wartości powyżej 499,00 zł netto -Kupon o wartości 50 zł- kod Promocji: XPLSODEXO50;
b) zakup jednorazowy o wartości powyżej 1499,00 zł netto - Kupon o wartości 100 zł - kod Promocji: XPLSODEXO100;
c) zakup jednorazowy o wartości powyżej 2499,00 zł netto - Kupon o wartości 200 zł - kod Promocji: XPLSODEXO200.

Zasady korzystania Kuponu Premiowego Sodexo:
a) Kupon może być zrealizowany wyłącznie we wskazanych przez Sodexo punktach akceptujących,
b) Kupon nie podlega wymianie na gotówkę,
c) Użytkownikowi Kuponu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku, gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest niższa niż nominał Kuponu,
d)Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy gotówką, kartą kredytową lub do zrealizowania kolejnego Kuponu (wedle swojego wyboru), gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest wyższa niż nominał Kuponu,
e)Punkty przyjmują wyłącznie Kupony nieuszkodzone posiadające wszystkie zabezpieczenia przed ewentualnym sfałszowaniem,
f)Kupony posiadają termin ważności, po upływie którego nie można ich realizować. Kupony Premiowe Sodexo ważne są do 30.06.2019. Punkty akceptujące kupon oraz regulamin użytkownika Kuponu premiowego Sodexo dostępny jest na stronie internetowej http://www.sodexobenefits.pl/motywuj-klientow/kupon-premiowy-i-inne.

4. Premiowane zakupy dotyczą wyłącznie jednorazowych zakupów dokonanych, w dniach obowiązywania promocji:
a) telefonicznie, pod numer telefonu: 801 55 3000;
b) mailowo, pod adresem: poczta@rajapack.pl;
c) w sklepie internetowym, pod adresem: www.rajapack.pl
5. Uczestnik zobowiązany jest podać odpowiedni kod Promocji w trakcie dokonywania zakupu:
a) telefonicznie - Sprzedawcy przyjmującego zamówienie;
b) mailowo - w treści składanego zamówienia;
c) w sklepie internetowym - podczas składania zamówienia w KROK 1 - KOSZYK.
6. Premiowane zakupy dotyczą wyłącznie tych zamówień do których Organizator wystawi fakturę VAT sprzedaży oraz zostanie w całości zrealizowana dostawa zakupionych towarów na adres wskazany przez Uczestnika.
7. Każdy z Uczestników Promocji może otrzymać Kupon Premiowy Sodexo tylko raz w czasie trwania Promocji.
8. 8. Prezent zostanie wysłany przesyłką kurierską na koszt Organizatora na adres podany przez Uczestnika w terminie pomiędzy 30 a 40 dniem od dnia zakończenia Promocji, tj. najpóźniej 06.07.2018 r.
9. Uczestnik traci prawo do otrzymania Prezentu, jeżeli:
a) złożone w trakcie trwania Promocji zamówienie zostanie przez Uczestnika anulowane lub zostanie, na wniosek Uczestnika, skorygowane fakturą VAT korekta; lub
b) nie dopełni w terminie któregokolwiek z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
c) w momencie przystąpienia do Promocji będzie zalegał wobec Organizatora z zapłatą zobowiązań z jakiegokolwiek tytułu, lub
d) odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Prezentu; lub
e) na wskazane dane osobowe, firmowe lub adresowe dokonano już wysyłki Prezentu w ramach Promocji; lub
f) przesyłka z Prezentem zostanie nieodebrana i wróci na adres nadawcy.

§ 6. Reklamacje dotyczące promocji

1. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej do dnia 14.07.2018 r. za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej lub poczty elektronicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na adres Organizatora (zgłoszenia pocztą lub przesyłką kurierską) lub data dotarcia listu e-mail na serwer pocztowy Organizatora (zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej).
2. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres: Rajapack Sp. z o.o. ul. Działkowa 62, 02-234 Warszawa lub e-mail: poczta@rajapack.pl z tematem wiadomości "Reklamacja - Kupon premiowy Sodexo".
3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizatora powiadamia Uczestnika Promocji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana - listownie na adres podany w reklamacji - w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą elektroniczną - w przypadku otrzymania reklamacji emailem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości Prezentu, do której Uczestnik jest uprawniony.
5. Promocja "Kupony Premiowe Sodexo w prezencie od RAJAPACK" nie posiada żadnych znamion loterii. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, lub inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Wydanie Prezentów, odbywa się̨ po spełnieniu przez Uczestników warunków określonych w Regulaminie. Udział w Promocji jest bezpłatny, a Uczestnik wyraził zgodę̨ na udział w Akcji w momencie przystąpienia do niej zgodnie z wymogami określonymi przez GIODO oraz Organizatora.
6. Ilość wszystkich nagród jest ograniczona, do wyczerpania zapasów.

§ 7. Dane osobowe

1. Dane osobowe są̨ zbierane i przetwarzane przez Administratora Danych wyłączenie w celach: organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym w szczególności kontaktu z Uczestnikami, przekazania Prezentów, zapłacenia podatku od nagród, ewentualnego rozpatrzenia reklamacji.
2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane danę będą przetwarzane w celu realizacji Promocji oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych osobowych wskazanych Organizatorowi telefonicznie, mailowo lub poprzez sklep internetowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia i rozliczenia Promocji.
3. Uczestnik może również̇ wyrazić zgodę̨ na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz realizacji badań marketingowych, statystycznych, badania satysfakcji Klientów, dystrybucji newsletterów, ofert Organizatora.
4. W ramach korzystania z Promocji, zbierane są i przetwarzane dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
5.  Uczestnik zobowiązany jest do podania aktywnego numeru telefonu i adresu e-mail wymaganych w procesie rejestracji poprzez stronę internetową lub w trakcie składania zamówienia przez telefon, e-mail, chat lub fax.
6. Uczestnik może zostać dodatkowo i opcjonalnie poproszony o podanie dodatkowych danych: adresu zamieszkania lub pobytu, imienia i nazwiska, grupy wiekowej, preferencji zakupowych, m.in. w celu wysłania drogą pocztową Prezentu lub rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
7.Od dnia 25 maja 2018r. każdy Uczestnik będzie posiadał prawo do zwrócenia się do organizatora o usunięcie dotyczących go danych osobowych, ograniczenie ich przetwarzania, przeniesienie danych jak również złożenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dodatkowo po ww. dacie każdy Uczestnik będzie posiadał prawo zwrócenia się do GIODO/PUODO ze skargą jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych osoby przez organizatora narusza jego prawa.
8. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Uczestnik nie ma prawnego obowiązku podania swoich danych osobowych. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem zgody Uczestnika na udział w Promocji.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Prezentu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niepodania lub podania nieprawidłowych danych osobowych.
10. Administrator Danych Osobowych, na wniosek Uczestnika ma obowiązek w terminie 30 dni udzielić informacji o przysługujących prawach Uczestnika.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Prezentu. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenia. Informację należy przekazać telefonicznie: dzwoniąc pod numer 801 55 3000 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00 lub e-mailem na adres: poczta@rajapack.pl albo listownie, wyłącznie listem poleconym albo przesyłką kurierską na adres Rajapack Sp. z o.o. ul. Działkowa 62, 02-234 Warszawa.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane opóźnieniem lub nie doręczeniem Prezentu, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu na który ma zostać wysłany lub dostarczony Prezent, lub za błędne podanie lub całkowite nie podanie numeru telefonu lub adresu e-mail, jeżeli uniemożliwiło to dostarczenia przesyłki jaką są Kupony.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w działaniu strony internetowej Promocji (www.rajapack.pl) spowodowane działaniami siły wyższej, przerwami w działaniu usług hostingowych, awariami serwerów, atakami DoS (denial of service), problemami związanymi z przesyłem danych, w szczególności związanych z zakłóceniami oraz błędami dotyczącymi strony Promocji, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub osób trzecich.
4. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, bądź rzeczowego Prezentu.
5. Prezenty przekazane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Rozliczenie podatku dochodowego od Nagród w Promocji " Kupony Premiowe Sodexo w prezencie od RAJAPACK" "następuje zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Wolna od podatku dochodowego jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł.
6. W wypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
8. Aktualny Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej pod adresem: www.rajapack.pl oraz siedzibie Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Zmieniony regulamin zostanie umieszczony na stronie www.rajapack.pl lub przez publiczne ogłoszenie w inny sposób.
10. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez Rajapack Sp. z o.o.
11. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnicy przez przystąpienie do Promocji, wyrażają zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.