• 801 55 3000 koszt wg taryfy operatora (8.00 -17.00)
  • Zamawiasz duże ilości? Szybkie i darmowe wyceny
  • Satysfakcja lub zwrot
  • Pierwsze zamówienie? Dostawa GRATIS od 200 zł netto
logo raja 801 55 3000 koszt wg taryfy operatora (8.00 -17.00)
0,00 zł Twój koszyk jest pusty
Zamówienie po kodzie produktu

Warunki sprzedazy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) Rajapack Sp. z o.o. wprowadza niniejszą Politykę prywatności określającą w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

1.Definicje pojęć użytych w Polityce prywatności:
» Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
» System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
» Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
» Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
» Usługodawca – Rajapack sp. z o.o.,
» Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszej polityki prywatności. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
» Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
» Usługodawca – Rajapack sp. z o.o.,

2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszej polityki przy uruchamianiu usługi, przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków polityki prywatności bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
» prowadzenia konta użytkownika portalu,
» "newsletter" – biuletyn informacyjny
» Usługodawca – Rajapack sp. z o.o.,

2. Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej polityce lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę. Usługodawca – Rajapack sp. z o.o.,

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej polityki.

3. Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną:
» Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
» Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.

5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.

7. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.

9. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy składają się na Załącznik nr 1.

Rozdział 4
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Rajapack Sp. z o.o., ul. Działkowa 62, 02-234 Warszawa.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszej polityki prywatności.

3. ępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
1) w celu realizacji przepisów prawa,
2) w celu realizacji umowy,
3) na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt:
1), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt
2) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Usługobiorcy wyrażona w Rozdziale 5 niniejszej polityki.

5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
1. Adresów e-mail,
2. Imion i Nazwisk,
3. Loginów i haseł,
4. Numerów telefonów,
5. Numerów fax,
6. Nazw firm,
7. Numerów NIP,
8. Adresu firm,
9. Alternatywnego adresu dostawy.

7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8. ługobiorcom przysługuje prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych konta,
2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
3) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9. W celu realizacji punktów 2) i 3) ust 8 należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli Rajapack Sp. z o.o., ul. Działkowa 62, 02-234 Warszawa.

10. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian polityki prywatności, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
1) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz niniejszej polityki prywatności,
2) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z polityką prywatności oraz przepisami prawa,
3) dostarczania użytkownikowi materiałów marketingowych stanowiących reklamę lub promocję działalności Usługodawcy.

Rozdział 5
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Rajapack Sp. z o.o. wskazanych w Rozdziale 4 pkt 6 niniejszej polityki, na potrzeby działań Usługodawcy określonych w Rozdziale 4 pkt 3.

2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 niniejszej polityki prywatności.

3. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, jednak w niektórych przypadkach brak zgody uniemożliwia świadczenie usług.

Rozdział 6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy lub 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania na stronach WWW Usługodawcy.

2. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy,
b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług drogą elektroniczą lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

Rozdział 8
Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej polityki prywatności jest Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Rajapack Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: "stronami internetowymi").

Czym są pliki "cookies"?
Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe ?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jak wyłączyć obsługę plików "cookies" ?
Dla przeglądarki Firefox:
1. Na górze okna przeglądarki naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
2. Następnie wybierz panel Prywatność.
3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
6. Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
7. Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoksa.
8. Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
9. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

Dla przeglądarki Google Chrome:
1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
2. Wybierz Ustawienia.
3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
4. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
5. W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:
• Domyślne blokowanie plików cookie. Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.
• Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listyWyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.

6. Domyślne zezwalanie na pliki cookie. Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie. Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Dla przeglądarki Internet Explorer 9:
1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.•  2. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

Strony trzecie, z którymi współpracujemy

Za pośrednictwem naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie następujących stron trzecich:

• Criteo: ten plik cookie zapamiętuje Twoje zainteresowania i dlatego oferuje nasze reklamy w witrynach stron trzecich. Chcesz się wypisać? Kliknij link i postępuj zgodnie z instrukcjami w punkcie "Wybór użytkownika". Możesz również zrezygnować z subskrypcji za pośrednictwem Network Advertising Initiative.

• DoubleClick by Google - Google Adwords: te pliki cookie zapamiętują strony odwiedzane w naszej witrynie, takie jak liczba wyświetleń lub kliknięć w reklamy oraz to czy złożyłeś zamówienie po wyświetleniu reklamy. Te pliki cookie są również używane do tworzenia standardowych profili do celów reklamowych.

• Facebook: dzięki algorytmowi Facebooka możemy wyświetlać trafne reklamy w oparciu o Twoje zainteresowania i produkty, które oglądasz. Następnie używamy narzędzia analitycznego Facebooka, aby dowiedzieć się, kim są nasi fani i co robią na naszym fanpage’u na Facebooku.

• Google Analytics: jest to plik cookie wykorzystywany do celów analitycznych, który zawiera informacje statystyczne na temat korzystania z naszej witryny i sposobu jej znalezienia. Daje nam to lepsze wyobrażenie o tym, jak często odwiedzana jest nasza strona internetowa, które części naszej strony odwiedzane są najczęściej i jak możemy ją zoptymalizować.

• Menedżer tagów Google: analityczny plik cookie służący do zbierania informacji statystycznych o działaniach mających miejsce na naszej witrynie. Te dane pozwalają nam ulepszyć naszą stronę internetową.

• Hotjar - SalesCycle: te pliki cookie rejestrują Twoje zachowanie na naszej witrynie, aby pomóc ją zoptymalizować i poprawić jakość obsługi klienta.

• Kameleoon - Target2Sell: te pliki cookie przechowują informacje o Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej, aby pokazać Ci treści, które Cię interesują.

• Optymalizator Google: ten plik cookie rejestruje Twoje działania na naszej stronie internetowej w celu jej ulepszenia i wdrażania modyfikacji.

• Addthis.com: ten plik cookie umożliwia odwiedzanie naszych różnych sieci społecznościowych za pomocą jednego kliknięcia.

• Tradetracker i Webepartners: używamy tych plików cookie do płacenia naszym stronom partnerskim, które publikują naszą ofertę i promocje, które przyczyniły się do sprzedaży.