(pon - pt: 8:00 - 17:00)
Zamawiasz duże ilości?
Szybkie i darmowe wyceny
4,8/5
Satysfakcja lub zwrot
1
Kontynuuj zakupy

Warunki sprzedaży

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) Rajapack Sp. z o.o. wprowadza niniejszą Politykę prywatności określającą w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych


Informacje wstępne

1. Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Rajapack Sp. z o.o. (dalej „Rajapack”) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo, czyli ich poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Rajapack zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)

2. Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Rajapack sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-234), przy ul. Działkowa 62. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować również mailowo pod adresem poczty elektronicznej: poczta@rajapack.pl

3. W przypadku korzystania przez Państwa ze stron internetowych należących do Rajapack przetwarzane mogą być Państwa dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies, zawartą w niniejszym dokumencie.

Kategorie osób, których dane są przetwarzane i pozyskiwanie danych

1. Rajapack sp. z o.o. to firma oferująca szeroką gamę produktów opakowaniowych oraz kompleksowe usługi doradcze w zakresie doboru optymalnych opakowań poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub podczas wizyty reprezentanta handlowego. Rajapack sprzedaje również produkty drogą elektroniczną (poprzez sklep internetowy: www.rajapack.pl).

2. Rajapack przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:

 • są przedsiębiorcami, których dane pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z rejestrów publicznych (m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) („Przedsiębiorcy”);
 • są potencjalnymi klientami, kontrahentami lub dostawcami Rajapck, gdyż np. przekazały Rajapack dane do kontaktu w związku z usługami i produktami oferowanymi przez tę Spółkę („Potencjalni klienci”);
 • są klientami, kontrahentami lub dostawcami Rajapack („Klienci”);
 • działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych („Reprezentanci”);
 • są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki („Skarżący”);
 • mogą być zgodnie z właściwymi przepisami prawa adresatami korespondencji marketingowej;

3. Przetwarzanie danych osobowych poszczególnych kategorii osób, których dane są przetwarzane może dotyczyć, w szczególności:

 • Adresów e-mail,
 • Imion i Nazwisk,
 • Loginów i haseł,
 • Numerów telefonów,
 • Numerów fax,
 • Nazw firm,
 • Numerów NIP,
 • Adresów firm,
 • Alternatywnego adresu dostawy,

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania danych

Zawarcie i wykonanie umowy.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji, lub innych pism kierowanych do Rajapack.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi

art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, z uwzględnieniem czasu trwania ewentualnych postępowań tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych,

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, przy czym ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, działania te prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.

Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.

Art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO. Do czasu wygaśnięcia obowiązku

Prowadzenie formularza kontaktowego na stronie www

art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

Odbiorcy danych

1. W związku z prowadzoną działalnością Rajapack sp. z o.o. będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, doradcze lub prawne oraz podmiotom współpracującym z Rajapack sp. z o.o. w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Rajapack z o.o. i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami – w celu świadczenia tych usług;
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • pracownikom i współpracownikom działającym na podstawie upoważnienia, w celu świadczenia pracy lub usług;
 • firmom kurierskim lub pocztowym - w celu dostarczenia przesyłek,
 • serwisom zewnętrznym – dla wykonania zleconej usługi serwisowej,
 • podmiotom nabywającym wierzytelności aby uregulować ewentualne zadłużenia, i innym - w celu innego wsparcia prowadzonej przez nas działalności,
 • spółkom z międzynarodowej grupy Raja w tym: Raja France, Welcome Office, Cenpac, L’equipier, Rajapack Germany, Rajapack Austria, Rajapack Belgium, Rajapack the Netherlands, Rajapack Spain, Rajapack Norway, Rajapack United Kingdom, Morplan, Rajapack Italy, Rajapack Switzerland, Rajapack Czech Republic, Rajapack Denmark, Rajapack Sweden, Rajapack Portugal, Rajapack Slovakia - dla ich własnych celów marketingowych (w sytuacji udzielenia stosownej zgody), oraz w celu przeprowadzania rozliczeń lub świadczenia usług.

2. Jednak mimo naszych starań, okazać się może, że powyższa lista nie przedstawia wszystkich gryp współpracujących z nami podmiotów zewnętrznych. Wynika to z faktu, że część naszych współpracujących podmiotów zewnętrznych często korzysta ze swoich podwykonawców. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszych zewnętrznych podmiotach współpracujących zapraszamy do kontaktu pod adresem poczta@rajapack.pl

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

a) prawo dostępu do danych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Rajapack potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób Rajapack wykorzystuje Państwa dane osobowe. Rajapack może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;

b) prawo do sprostowania danych – przysługuje Państwu prawo do żądania od Rajapack niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy Rajapack przetwarza Państwa błędne imię i nazwisko lub adres); w tym celu możecie Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie;

c) prawo do usunięcia danych (znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”) – umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Rajapack potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania Rajapack przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. Rajapack jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Rajapack może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu realizacji umowy);

e) prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście i które przetwarzamy (w sposób zautomatyzowany) za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych. Spółka może odmówić realizacji tego praw w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.

2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego. Rajapack ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w takich celach.

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

1. Mamy świadomość, że Państwa dane osobowe są poufne. Zachowujemy poufność, bezpieczeństwo oraz chronimy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, jak również przyjętymi przez nas wewnętrznymi politykami i instrukcjami.

2. Wdrożyliśmy technologiczne oraz operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, nadużyciem, lub nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują m.in. wykorzystanie, szyfrowanie, odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu oraz inne technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę Państwa danych osobowych. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi danych osobowych, które podlegają ochronie.

3. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku, gdy przesyłacie Państwo informacje przez Internet, nie można zagwarantować, iż jest to w 100% bezpieczne.

4. Na potrzeby wszelkich płatności, jakie pobieramy od Państwa online wykorzystujemy uznawany, bezpieczny system płatności online.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Rajapack sp. z o.o. z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Rajapack sp. z o.o. danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. Jednakże w określonych sytuacjach może dojść do przekazania danych do państwa trzeciego, w szczególności gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą, jak również gdy przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

Nadto, mogą zdarzyć się sytuacje, że podstawowe dane służbowe pracownika/ współpracownika Rajapack sp. z o.o. (takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego oraz adres e-mail) mogą zostać przekazane do państw trzecich. Niezbędność przekazania danych do państw trzecich uwarunkowana jest wykonaniem umowy pomiędzy Rajapack sp. z o.o. a pracownikiem/ współpracownikiem, którego dane osobowe są przekazywane. Przekazanie do państwa trzeciego danych osobowych pracownika/ współpracownika, dotyczy tych osób którzy będą wykonywać czynności na rzecz klienta lub potencjalnego klienta z państwa trzeciego.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Rajapack Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: "stronami internetowymi").

Czym są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, tablet, smartfon itp.). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki „cookies” służą do rozpoznawania przeglądarki podczas okresu ważności danego pliku cookie. Pliki „cookies” mają wiele zastosowań: można ich używać do zapamiętania identyfikatora klienta w witrynie sprzedawcy, aktualnej zawartości koszyka na zakupy, w celach statystycznych lub reklamowych. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Firma Rajapack zawsze szuka innowacyjnych i skutecznych rozwiązań, aby poprawić doświadczenia klienta na stronie internetowej www.rajapack.pl i oferuje wysokiej jakości usługi. W związku z tym Rajapack może używać plików cookie do personalizowania wyszukiwań i zwiększania szybkości przeglądania, zapamiętywania wyborów, takich jak preferencje językowe i tworzenia anonimowych statystyk. Niektóre pliki „cookies” mogą wymagać Twojej wcześniejszej zgody (tj. pliki „cookies” do celów reklamowych), zanim plik cookie zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu.

Jakich plików "cookies" używamy?

Pliki „cookies” sesyjne oraz stałe.

Pierwsze z nich (sesyjne) są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Funkcjonalne pliki „cookies”

Te pliki „cookies” umożliwiają poprawę i przyspieszenie nawigacji na stronie dzięki zapamiętywaniu wyborów użytkownika. Te pliki „cookies” umożliwiają w szczególności:

 • Zapamiętanie preferencji wyświetlania przeglądarki (używany język, system operacyjny itp.) i dostosowanie prezentacji strony podczas wizyt, zgodnie ze sprzętem i oprogramowaniem użytkownika,
 • Zapamiętanie informacji dotyczące np. wypełnionego formularza lub żądanej usługi (subskrybowane usługi, zawartość koszyka);
 • Wdrożenie środków bezpieczeństwa na naszej stronie.

"Wydajnościowe (odbiorcy) pliki "cookies"

Te pliki cookie pozwalają nam określić liczbę odwiedzin i źródła ruchu w celu pomiaru i poprawy wydajności naszej strony internetowej. Pomagają nam również określić, które strony są odwiedzane najczęściej/najrzadziej i ocenić, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po witrynie. Jeśli nie zaakceptujesz tych plików cookie, nie będziemy informowani o Twojej wizycie na naszej stronie."

Targetowanie

Te pliki cookie mogą być aktywowane na naszej stronie internetowej przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profili Twoich zainteresowań oraz do dostarczania ukierunkowanych reklam na innych stronach, abyśmy mogli wyświetlać reklamy oparte na Twoich preferencjach. Jeśli nie akceptujesz tych plików cookie, zobaczysz losowe reklamy.

Zarządzanie plikami "cookie"

Szczegółową listę plików cookie przechowywanych przez firmę Raja lub jej partnerów na stronie www.rajapack.pl można wyświetlić w naszym narzędziu do zarządzania plikami cookie, tutaj również można zarządzać zgodami na poszczególne Zarządzaj zgodami

Jak wyłączyć obsługę plików "cookies" na komputerze?

 • Przeglądarka Apple Safari: sekcja "Prywatność" w menu "Preferencje", karta "Pliki cookie i inne dane witryn";
 • Przeglądarka Google Chrome: sekcja "Prywatność" w menu "Ustawienia", podsekcja "Ustawienia treści", karta "Pliki cookie i dane witryn";
 • Przeglądarka Microsoft Internet Explorer: menu "Narzędzia", ​​zakładka "Opcje internetowe", następnie "Ogólne", następnie "Historia przeglądania", następnie "Ustawienia", "Tymczasowe pliki internetowe i ustawienia historii", a na końcu „Przeglądaj pliki”;
 • Przeglądarka Mozilla Firefox: menu "Narzędzia", ​​sekcja "Opcje", podsekcja "Prywatność", dedykowana funkcja "Usuń określone pliki cookie".

Możesz również ustawić określone pliki cookie za pośrednictwem witryny Network Advertising Initiative lub przeglądarki internetowej, aby zablokować lub otrzymać ostrzeżenie o instalacji dowolnego pliku cookie. Kolejne kroki do wykonania są różne dla każdej przeglądarki, ale instrukcje można znaleźć w menu "Pomoc". Ustawienia przeglądarki mogą być wykonywane niezależnie na każdym urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej Strony.

Jak wyłączyć obsługę plików "cookies" na smartfonie lub tablecie?

Możesz odinstalować lub usunąć pliki „cookies” w następujący sposób

 • Przeglądarka systemu Android: sekcja "Prywatność i bezpieczeństwo" w menu "Ustawienia", z której masz dostęp do "Wyczyść pamięć podręczną", "Wyczyść hasła", "Wyczyść wszystkie pliki cookie", "Wyczyść dane formularza" i "Wyczyść hasła". Możesz także ustawić te funkcje, aby nie zapisywały pliku „cookies”.
 • Google Chrome Browser: w menu "Ustawienia" w kategorii "Opcje zaawansowane", następnie "Wyczyść dane przeglądania", a następnie dane, które chcesz usunąć.
 • Apple Browser iOS 8: Wybierz "Ustawienia", a następnie w zakładce "Safari" wybierz "Zablokuj pliki cookie" i wybierz jedną z opcji: "Zawsze zezwalaj, Zezwalaj tylko na odwiedzane strony internetowe, Nie zezwalaj obecnie otwartym witrynom lub Zawsze blokuj. W systemie iOS 7 lub wcześniejszym możesz wybrać "Nigdy dla stron zewnętrznych i reklamodawców”

Należy pamiętać, że deinstalowanie lub blokowanie plików cookie wykorzystywanych w Witrynach może wpływać na, lub nawet uniemożliwiać korzystanie z tych Witryn.

Narzędzia wykorzystywane na stronie Rajapack:

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.
Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl (Browser Add On), aby wyłączyć Google Analytics.

Korzystanie z Google Ads

Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Jeśli dotarłeś do naszej strony za pośrednictwem reklamy wysłanej przez Google, Google Ads ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Śledzący plik cookie jest wykorzystywany, gdy użytkownik kliknie reklamę obsługiwaną przez Google. Przedmiotowe pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony w naszej witrynie i plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców Ads. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania służą do generowania statystyk przekierowań dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują taką funkcjonalność. Klienci są informowani jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę. Nie otrzymują jednak informacji, które identyfikują użytkowników.

Jeśli nie chcesz, aby weryfikowano Twój ruch na stronie, zmień ustawienia przeglądarki np. poprzez blokowanie plików cookie z domeny „googleleadservices.com”.
Pamiętaj, że nie możesz zrezygnować z wykorzystania plików cookie, jeśli chcesz nadal rejestrować dane pomiarowe. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie.

Pomiar zmian za pomocą piksela Facebooka

Za Twoją zgodą używamy „piksela akcji użytkownika” zwanego „pikselem Facebooka”, tj. usługi dostarczanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) na naszej stronie internetowej. Z jej pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. Pozwala nam to śledzić skuteczność reklamy na Facebooku, co wykorzystujemy do celów statystycznych i badań rynku. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z naszą wiedzą. Facebook może łączyć te dane z kontem na Facebooku, a także wykorzystywać do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Możesz uniemożliwić Facebookowi i jego podmiotom stowarzyszonym możliwość wyświetlania reklam na Facebooku i poza nim.

Zgoda ta może być wyrażona wyłącznie przez użytkowników w wieku powyżej 13 lat. Jeśli jesteś młodszy, prosimy o zwrócenie się do opiekunów o jej wyrażenie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Facebook gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, kliknij tutaj.

CRITEO

Na naszych stronach internetowych, dzięki technologiom Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, 80538 Monachium są gromadzone i przechowywane w celach marketingowych spseudonimizowane informacje o zachowaniu internautów podczas surfowania. Dane te są zapisywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika. Gromadzone są dane związane np. z Twoimi przeglądaniami, takich jak produkty, które były przeglądane, umieszczane w koszyku czy kupowane. Criteo łączy te dane z unikalnym identyfikatorem, czyli cookie identyfikacyjnym lub inną podobną technologią (taką jak mobilne identyfikatory reklamowe i technologie inne niż cookie), w zależności od środowiska nawigacyjnego użytkownika.

Z Polityką prywatności Criteo zapoznasz się tutaj. Możesz także wyłączyć personalizowanie wyświetlanych Ci reklam klikając tutaj.

Afiliacja

Na naszych stronach mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych, bannerów afiliacyjnych. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na Stronie mogą wystąpić pliki cookies następujących firm: Trade Tracker oraz Webe Partners.

Z Polityką prywatności Trade Tracker zapoznasz się tutaj.
Z Polityką prywatności Webe Partners zapoznasz się tutaj.

Chat i szybkie odzwonienie
W celu łatwiejszego kontaktu na naszych tronach umożliwiamy kontakt za pomocą Livehelp oraz Focus SiteCall.

Z Polityką prywatności Livehelp zapoznasz się tutaj.
Z Polityką prywatności Focus Telecom zapoznasz się tutaj.

Logi serwera

 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.