(pon - pt: 8:00 - 17:00)
Zamawiasz duże ilości?
Szybkie i darmowe wyceny
4,8/5
Satysfakcja lub zwrot
0
Kontynuuj zakupy
cat

Zasady akcji

img
Fundacja RAJA-Danièle Marcovici wspiera wybrane projekty.
Dowiedz się więcej o Fundacji
img
Kupując paczkę wybranych produktów charytatywnych z oferty RAJA, 5 zł jest automatycznie przekazywane na wsparcie Fundacji.
Sprawdź produkty charytatywne
img
Fundacja przekazuje zebrane środki na rzecz wybranych stowarzyszeń i projektów.
Zobacz wspierane projekty

Nasze zaangażowanie

Od momentu powstania w 2006 r., Fundacja wspiera projekty, które mają na celu poprawę warunków życia kobiet na świecie. Działa na rzecz równouprawnienia, zwalczania niesprawiedliwości i przemocy wobec nich.

 • 312 wspieranych stowarzyszeń we Francji i 55 krajach na całym świecie,
 • 110 000 kobiet, które otrzymały pomoc i wsparcie,
 • 11 milionów € zebranych środków w ciągu 15 lat działalności.

Obecnie wspierane projekty

Fundacja RAJA-Danièle Marcovici wybiera projekty stowarzyszeń, które promują działania kobiet na rzecz środowiska.

Imece France

Imece France

Wspieranie rozwoju umiejętności kobiet-uchodźców w zakresie budowy i konserwacji baterii zasilanych energią słoneczną.

Turcja przyjmuje tysiące ludzi uciekających przed wojnami i dyskryminacją, których doświadczyli w kraju pochodzenia. Zdecydowana większość tych tureckich uchodźców to kobiety i dzieci, a duża część z nich nie ma żadnych dochodów. Często samotne, owdowiałe lub samotne matki, kobiety żyją w wyjątkowo niepewnych warunkach. Niezależnie od środowiska życia, miejskiego czy wiejskiego, rodziny borykają się z wieloma problemami wynikającymi z marginalizacji, poczucia niewidzialności i braku kontaktu z lokalną społecznością turecką, trudności językowych i pozbawienia ich praw. Stowarzyszenie Imece pracuje z tą szczególnie wrażliwą grupą społeczną, umożliwiając jej udział w programie o nazwie "Solar Age", którego celem jest promowanie jej ekonomicznego upodmiotowienia. Ten program, zainspirowany projektem realizowanym przez Barefoot College w Indiach od 2018 roku, oferuje uczestnikom umiejętności w zakresie inżynierii słonecznej. Projekt Solar Age ma na celu zdobycie umiejętności technicznych związanych z budową i konserwacją baterii zasilanych energią słoneczną. Rozpoczęty w 2018 roku ze społecznością syryjskich kobiet w regionie Izmir, projekt został przeprojektowany, aby dotrzeć do grupy kobiet z mniejszości etnicznych, które nie są wspierane przez główne organizacje międzynarodowe obecne w Turcji. Przedstawiony projekt ma więc na celu przeszkolenie przesiedlonych kobiet mieszkających w wielokulturowej dzielnicy Basmane, gdzie skupiają się najbardziej defaworyzowane populacje.

National Federation of Organic Agriculture

 National Federation of Organic Agriculture

Promowanie różnorodności w swoich organach zarządzających poprzez pracę nad wzmocnieniem umiejętności przywódczych kobiet rolników.

Obecnie kobiety stanowią około 25% kierowników gospodarstw w rolnictwie ekologicznym. Pomimo rosnącej obecności na francuskich obszarach wiejskich, kobiety-producenci walczą o to, aby ich głos był słyszalny: są niedostatecznie reprezentowane w organach zarządzających, nadal zbyt często cierpią z powodu płciowego podziału pracy w gospodarstwach i nie mają dostępu do szkoleń i narzędzi niezbędnych do ich rozwoju zawodowego i umiejętności. Krajowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego (FNAB) pomaga wspierać pracę kobiet w rolnictwie ekologicznym oraz podejmuje działania mające na celu wzmocnienie i usprawnienie ich pracy. Stowarzyszenie przeprowadziło w 2018 roku badania, których wyniki posłużyły jako podstawa do realizacji rozpoczętego we wrześniu tego roku projektu "Women & bio". Miał on na celu wzmocnienie pozycji kobiet w rolnictwie ekologicznym. Projekt ten od początku był wspierany przez Fundację, której dotacja została wykorzystana w szczególności na opracowanie poradnika zachęcającego większą liczbę kobiet do pracy w rolnictwie oraz realizację szkoleń z zakresu równości płci. Szkolenia te umożliwiły stworzenie sieci ambasadorów równości, którzy stali się influencerami i którzy regularnie rozmawiają ze społecznością rolniczą. Druga faza projektu, rozpoczęta w 2020 r., miała na celu wzmocnienie wpływu projektu oraz pobudzenie dynamiki, która powstała wśród członków rolniczych FNAB. Projekt zachęcał również do wewnętrznej świadomości i chęci lepszego reprezentowania kobiet w organach zarządzających stowarzyszenia. W oparciu o wpływ i osiągnięcia projektu "Women & Bio", FNAB chce podjąć działania mające na celu promowanie różnorodności w swoich organach zarządzających poprzez pracę nad wzmocnieniem umiejętności przywódczych kobiet rolników.

Carton Plein

Carton Plein

Umożliwienie bezdomnym kobietom reintegracji zawodowej poprzez recykling kartonu.

Obecnie we Francji prawie 300 000 osób żyje na ulicach, w tym co najmniej 3 600 w Paryżu, w niepewnych i niebezpiecznych warunkach (według najnowszego raportu o stanie ubogich mieszkań fundacji Abbé Pierre). W większości bezrobotni, ludzie ci cierpią z powodu wielu problemów (mieszkaniowych, zdrowotnych, uzależnień, dochodowych). Stowarzyszenie Carton Plein powstało, aby spróbować pomóc tym osobom, które są w wielkim niebezpieczeństwie. W obliczu faktu zarówno wykluczenia osób bezdomnych (SDF), jak i ilości odpadów kartonowych na ulicach stolicy, celem stowarzyszenia jest umożliwienie integracji społeczno-zawodowej i odbudowanie więzi społecznych osób żyjących na ulicy, poprzez recykling kartonów. Na pierwszej linii frontu w obliczu niepewności i wrażliwości, coraz więcej kobiet znajduje się na ulicach. Są one często niewidoczne i znajdują się w sytuacji bardzo niepokojącej przemocy społecznej. Przedstawiony projekt jest kontynuacją podejścia Carton Plein do dalszego włączania kwestii płci do swoich działań. Stowarzyszenie pragnie wzmocnić wsparcie dla kobiet, które skorzystają na tym, że będzie ono bardziej dostosowane do ich potrzeb i profilu.

Projeter Sans Frontières

 Projeter Sans Frontières

Wzmocnienie pozycji kobiet wiejskich poprzez agroturystykę i ochronę ich środowiska.

W 2016 roku Kolumbia wyszła z ponad 50-letniego konfliktu zbrojnego, który wygenerował miliony wewnętrznych przesiedleńców. Większość uciekła z obszarów wiejskich, aby osiedlić się w dużych miastach, gdzie napotykają duże trudności integracyjne. Obecnie prawie 42% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa, a 15% w skrajnym ubóstwie. Ceny żywności gwałtownie wzrosły w następstwie pandemii i zwiększyły ryzyko braku bezpieczeństwa żywnościowego. W takich warunkach najbardziej cierpią kobiety. Z dala od rynku pracy, są one w większości zdegradowane do zadań domowych i zależne finansowo od małżonka. Stowarzyszenie Projeter sans Frontières (PSF) pracuje od 2012 r. w gminie La Calera, na terytorium słynącym z bioróżnorodności, i przyczynia się do reintegracji zagrożonych populacji na rynku pracy poprzez wzmocnienie ich umiejętności agroekologicznych i wspieranie ich w sprzedaży koszyków z owocami i warzywami. Opierając się na sukcesie swojej akcji, PSF pragnie zrobić nowy krok, dywersyfikując źródła dochodu kobiet z La Calera poprzez agroturystykę i tworzenie "jadalnych lasów" przeznaczonych do samodzielnej konsumpcji i sprzedaży produktów z lasów.

Mékong Enfants des Rizières

Mékong Enfants des Rizières

Szkolenie kobiet w zakresie technik akwakultury i hodowli owadów w celu ustanowienia kontrolowanej i regularnej produkcji, jako źródła dodatkowego dochodu.

Zajmując 141 miejsce na 177 w Światowym Indeksie Rozwoju, Laos jest jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów na świecie. Nierówności płci są szczególnie silne i zostały wzmocnione przez pandemię. Laotańskie kobiety są gorzej wykształcone, wykonują bardziej niepewne prace i otrzymują niższe wynagrodzenie niż mężczyźni. Żyjąc głównie na obszarach wiejskich, ludność laotańska jest szczególnie uzależniona od Mekongu, którego bogate wody stanowią ważne źródło pożywienia i dochodów. Jednak intensywna eksploatacja rzeki zagraża różnorodności biologicznej i wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe ludności zamieszkującej ten obszar. W obliczu tych trudności mieszkańcy Dongkouay, wioski położonej w prowincji Vientiane, zwrócili się o pomoc do stowarzyszenia Mekong. Enfants des Rizières, którego założyciel jest znany z tego, że pomagał tej wiosce, przekazując materiały. Współkierowany przez Mékong Enfants des Rizières i stowarzyszenie społeczności mieszkańców wsi, Pa Namkong Loa Community Association (PNLCA). Projekt ma na celu wzmocnienie pozycji kobiet w wiosce poprzez wzmocnienie ich możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie hodowli ryb ryżowych i entomologii (reprodukcji owadów). Hodowla ryb ryżowych to praktyka polegająca na hodowli ryb na polu ryżowym w tym samym czasie, co uprawa ryżu, w celu wygenerowania działalności uzupełniającej w postaci sprzedaży ryb.

Terre et Humanisme

Terre et Humanisme

Towarzyszenie kobietom w rozwijaniu umiejętności agroekologicznych oraz w zakładaniu ogrodu warzywnego.

Benin jest krajem w przeważającej mierze wiejskim, charakteryzującym się znaczeniem rodzinnego rolnictwa na własne potrzeby, które jest w dużym stopniu uzależnione od pogody. Północ kraju, gdzie koncentruje się większość obszarów rolnych i leśnych, charakteryzuje się klimatem saharyjskim i doświadcza silnej degradacji zasobów naturalnych (wody, gleby, różnorodności biologicznej), co jest połączoną konsekwencją nieodpowiednich praktyk rolniczych i poważnego wysuszenia klimatu. Obszar ten dotknięty jest również zjawiskiem wylesiania związanym ze stałym wzrostem zapotrzebowania na drewno opałowe i działalność związaną z produkcją węgla drzewnego. W tym kontekście dagriculture nie jest już w stanie utrzymać rodzin, z których najbardziej niepewne są narażone na exodus. Kobiety, na ogół gorzej wykształcone od mężczyzn, mające mniejszy dostęp do wszelkiego rodzaju zasobów i będące głównymi odpowiedzialnymi za działalność rolniczą w rodzinach, są szczególnie narażone na tę niepewność. Stowarzyszenie Terre & Humanisme (TH) interweniuje w celu promowania ochrony różnorodności biologicznej i wzmocnienia autonomii żywnościowej kobiet. W partnerstwie z lokalnym stowarzyszeniem ORAD (Rural Organization for Sustainable Agriculture), TH zainicjowało projekt szkoleniowy w zakresie agroekologii z udziałem 50 kobiet (pierwsza grupa 10 kobiet, następnie 2 grupy po 20) z 10 wiosek w departamencie Donga w północno-zachodniej części kraju. Stowarzyszenie wspierało je w zakładaniu ogrodów warzywnych i szkoliło w produkcji ulepszonych pieców kuchennych, które zużywają mniej drewna. Po sukcesie tej jednorocznej fazy pilotażowej, stowarzyszenie pragnie odnowić projekt i zwiększyć umiejętności ORAD, aby zapewnić jego trwałość w czasie.

Projekty wspierane podczas poprzedniej akcji "Kobiety i środowisko"

Projekty wspierane od marca do sierpnia 2022 r.

Agrisud International

Agrisud International

Wspieranie rozwoju zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu sektora rolniczego przez kobiety z mniejszości etnicznych w Hoang Lien.

 • 44 kobiety z mniejszości etnicznych w Parku Narodowym Hoang Lien wspierane w rozwoju zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu sektorów rolnych.
 • 55 kobiet z mniejszości etnicznych zapisanych na kursy czytania i pisania dla dorosłych
 • Świadectwo pani May, członkini grupy producentów drobiu we wsi Nam Toong, pochodzącej z mniejszości Dzao:

“Nazywam się Phan Ta May. Urodziłam się w 1997 roku i mieszkam we wsi Nam Toong, w gminie Ban Ho. Obecnie jestem szefową grupy hodowlanej kurczaków Nam Toong. Przed pojawieniem się projektu, hodowałam moje kurczaki na małą skalę, a ich tuczenie trwało długo, zanim mogłam je sprzedać. Dzięki projektowi nastąpiła podwójna zmiana! Na przykład można pracować w grupie, nauczyć się, jak mieszać paszę dla kurcząt, aby szybciej rosły, nauczyć się, jak czyścić kurnik i stosować leki zapobiegawcze dla zdrowia kurcząt. ”

Odwiedź stronę internetową stowarzyszenia

BlueEnergy

BlueEnergy

Szkolenie kobiet w trudnej sytuacji, starszych i/lub niepełnosprawnych w zakresie praktyk agroekologicznych w celu poprawy ich bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego.

 • 49 kobiet w trudnej sytuacji, starszych i/lub niepełnosprawnych, przeszkolonych w zakresie praktyk agroekologicznych w celu poprawy ich bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego
 • Dzięki zaawansowanemu szkoleniu w zakresie agroekologii oraz wsparciu technicznemu studentów i techników z BlueEnergy, promotorzy rozwinęli swoje rodzinne ogrody, aby poprawić swoją dietę i zdrowie, a także zyskali autonomię, aby dzielić się swoim doświadczeniem z innymi. inne rodziny, których ogrody służą jako modele.
 • Świadectwo: Helen Méndez Espinoza, pochodząca ze wzgórza Kukra, południowe karaibskie wybrzeże Nikaragui. Studentka trzeciego roku inżynierii rolno-leśnej na Uniwersytecie URACCAN i kandydatka do uzyskania certyfikatu nauczyciela metody biointensywnej (poziom podstawowy) w ramach programu PROCERMABI firmy blueEnergy (Biointensive Teacher Certification Program):

“Czuję się komfortowo we wdrażaniu metody biointensywnej, którą podzieliłam się z rodzinami modelowymi, szczególnie z osobami niepełnosprawnymi i starszymi, aby wesprzeć je w rozwoju ich ogrodów biointensywnych. Udaliśmy się do ich domów, aby towarzyszyć im w tworzeniu i monitorowaniu ich biointensywnych ogrodów, aby zapytać ich, co ich najbardziej interesowało, czy poprawiło to ich dietę, jak przyczyniło się do ich zdrowia, co o tym myślą. Osoby, które śledzimy powiedziały nam, że zoptymalizowały swoją przestrzeń i poprawiły swoje zdrowie. ”

Odwiedź stronę internetową stowarzyszenia

Empow'her

Empow'her

Wspieranie kobiet w rozwoju zrównoważonego rolnictwa poprzez umożliwienie im zarządzania własnym rozwojem gospodarczym oraz poprzez pozytywny wkład w działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu.

 • 1.925 kobiet wzięło udział w rozwoju zrównoważonych projektów rolniczych i pozytywnym wkładzie w działania na rzecz walki ze zmianami klimatu
 • Przeprowadzono 960 szkoleń z zakresu agroekologii
 • Rozdano 860 sztuk sprzętu rolniczego
 • Świadectwo: Roumanatou Moustapha z grupy beneficjentów TAIMA KEKE NIYA Tahoua (Tunfafi):

“Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy to wsparcie w sprzęcie rolniczym w połączeniu z zestawem do mycia rąk, który przyjechał do nas w odpowiednim czasie od Empow'her Niger” Halima Mai Dabo Beneficjentka, Ambasador Tahoua “ Dziękujemy firmie PERENIA za pokazanie nam jak przygotować ekologiczne pestycydy z naszych lokalnych produktów. Będziemy pracować, aby było to trwałe. ”

Odwiedź stronę internetową stowarzyszenia

Habitat-Cité

Habitat-Cité

Poprawa warunków życia kobiet poprzez szkolenie ich w zawodach budowlanych na terenie szkół oraz uwrażliwienie ich na rolnictwo przyjazne dla środowiska poprzez tworzenie lasów jadalnych.

 • 16 kobiet przeszkolonych w zakresie zawodów budowlanych na terenie szkół oraz poprzez podniesienie ich świadomości na temat przyjaznego środowisku rolnictwa z utworzeniem 2 lasów jadalnych.
 • 50 dziewcząt i nastolatek otrzymało wsparcie w zakresie ich zdolności do działania i uświadomiło sobie kwestie równości kobiet i mężczyzn.
Odwiedź stronę internetową stowarzyszenia

Women of Africa

Women of Africa

Odnowa i zachowanie bioróżnorodności ogrodu botanicznego Camayenne przy jednoczesnym szkoleniu i tworzeniu miejsc pracy dla kobiet.

 • 43 kobiety znalazły pracę przy odnowie i zachowaniu bioróżnorodności ogrodu botanicznego w Camayenne
 • 1.000 drzew zostało zasadzonych w ogrodzie botanicznym przez kobiety
Odwiedź stronę internetową stowarzyszenia

Pik Pik Environnement

Pik Pik Environnement

Mobilizowanie i edukowanie matek z L'Ile-Saint-Denis w zakresie zarządzania odpadami, aby rozpowszechniały dobre praktyki wśród swoich rówieśników.

 • 9 matek z Ile-Saint-Denis zostało poinformowanych o zarządzaniu odpadami, aby mogły rozpowszechniać dobre praktyki wśród swoich rówieśników
 • Rozprowadziły 400 dokumentów uświadamiających na temat eko-gestów w swojej okolicy.
 • Paszport Ekoobywatelski przywrócił swoim beneficjentom siłę do działania: dzięki wsparciu uczestników kilku warsztatów, ci ostatni zdają sobie sprawę z działań, jakie mogą podjąć również w swoich rodzinach (odpowiedzialna konsumpcja w życiu codziennym) oraz w swoich dzielnicach (wraz z poprawą środowiska życia):
 • “Poruszane tematy były ciekawe i omawiane w przyjaznej atmosferze, przy kawie. Tematy były zróżnicowane i dobrze, że dyskusja jest otwarta dla wszystkich ” - Léa Bourlier Chartier, uczestniczka i kierownik sklepu spożywczego Ilôt Gramme w Île-Saint-Denis
Odwiedź stronę internetową stowarzyszenia