(pon - pt: 8:00 - 17:00)
Zamawiasz duże ilości?
Szybkie i darmowe wyceny
4,7/5
Satysfakcja lub zwrot
0
Kontynuuj zakupy
spinner
cat

Program akcji
Kobiety i Środowisko

WSPIERANEJ PRZEZ FUNDACJĘ RAJA-DANIELE MARCOVICI

Z RAJA EKOLOGICZNE OPAKOWANIA TO TAKŻE SYMBOL SOLIDARNOŚCI!

Fundacja wspiera 6 wybranych projektów!

PROJEKTY

PROJEKT #1: Agrisud International

Agrisud international

Wspieranie rozwoju zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu sektora rolnictwa przez kobiety należące do mniejszości etnicznych w Parku Narodowym Hoang Lien

Park Narodowy Hoang Lien (PNHL) w północnym Wietnamie jest w dużej mierze zamieszkiwany przez mniejszości etniczne Hmong, Giay i Dao utrzymujące się z rolnictwa i rzemiosła. W tych społecznościach wciąż zauważalnych jest kilka przeszkód w rozwoju działalności kobiet: słaby dostęp do ziemi, wczesne małżeństwa, analfabetyzm. Projekt "IDEAS Femmes", realizowany przez Agrisud International, umożliwia wzmocnienie pozycji kobiet poprzez wspieranie ich w tworzeniu działalności generującej dochód (IGA) oraz oferowanie im kursów czytania i pisania ułatwiających ich integrację w miejscu pracy i sektorach rolniczych. Celem projektu jest umożliwienie kobietom bycia zintegrowanymi i cenionymi członkami lokalnej gospodarki, którzy mają uznaną rolę w swojej społeczności.

PROJEKT #2: blueEnergy

blueEnergy France

Szkolenie emerytowanych i/lub niepełnosprawnych kobiet w zakresie praktyk agroekologicznych w celu zapewnienia im bezpieczeństwa żywnościowego

W Bluefields, stolicy autonomicznego regionu na południowym wybrzeżu Morza Karaibskiego w Nikaragui, ludność jest wyjątkowo uboga, a społeczności żyją w trudnych warunkach. Najbiedniejsze peryferyjne dzielnice nie posiadają infrastruktury, która umożliwiałaby mieszkańcom dostęp do wody pitnej, elektryczności, a nawet zdrowej i zróżnicowanej diety przez cały rok. Nikaragua jest szczególnie narażona na zmiany klimatyczne. Konwencjonalne rolnictwo i wylesianie terenów, które stały się jałowe, twarde i kwaśne, doprowadziły jedynie do nasilenia się ekstremalnych warunków pogodowych. Najbardziej wrażliwe kobiety są pierwszymi ofiarami tych zmian klimatycznych. W odpowiedzi na te problemy, firma blueEnergy prowadzi program bezpieczeństwa żywnościowego, który ma pomóc rodzinom w przystosowaniu się do skutków zmian klimatycznych. Kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji (kobiety niepełnosprawne i starsze) są szkolone w zakresie agroekologii i technik permakultury, aby stworzyć swoje rodzinne ogrody warzywne. Następnie upowszechniają te praktyki w swojej społeczności.

PROJEKT #3: Empow’Her

Empow’Her

Wspieranie kobiet w rozwoju zrównoważonego rolnictwa poprzez umożliwienie im zarządzania własnym rozwojem gospodarczym oraz poprzez pozytywny wkład w działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W Nigrze, jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, 73% osób żyjących poniżej granicy ubóstwa to kobiety. Dla tych, którzy żyją na obszarach wiejskich, niepewność jest jeszcze większa. Nigeryjskie kobiety cierpią z powodu braku dostępu do praw i zasobów ekonomicznych. Tylko 13% właścicieli gruntów rolnych to kobiety. Ponadto, stosowane praktyki rolnicze mają negatywny wpływ na środowisko. 75% kobiet ankietowanych przez Empow'Her przyznaje się do stosowania niezrównoważonych praktyk produkcyjnych.
Projekt "PERENIA", realizowany przez Empow'Her, wspiera i pomaga kobietom w rozwoju zrównoważonego rolnictwa, aby umożliwić im kontrolę nad ich rozwojem ekonomicznym, ale także pozytywnie przyczynić się do działań takich jak walka ze zmianami klimatycznymi. Projekt PERENIA wzmacnia tym samym integrację i miejsce kobiet w rolniczych łańcuchach wartości oraz pozwala na uznanie kluczowej roli, jaką kobiety odgrywają w rolnictwie.

PROJEKT #4: Habitat-Cité

Habitat-Cité

Poprawa warunków życia kobiet poprzez szkolenie ich w zawodach budowlanych na terenie szkół oraz uwrażliwienie ich na rolnictwo przyjazne dla środowiska poprzez tworzenie lasów jadalnych

W Dolinie Jacmel i Bainet, trudno dostępnym regionie górskim w południowo-wschodniej części Haiti, mieszkańcy żyją głównie z rolnictwa, hodowli zwierząt i rzemiosła. Z powodu suszy, wylesiania i klęsk żywiołowych społeczności wiejskie stają przed wieloma wyzwaniami, które wpływają na ich uprawy i warunki życia.
W odpowiedzi na ten problem Habitat-Cité i jego partner OJUCAH uruchomili projekt tworzenia lasów jadalnych, przez kobiety z lokalnych społeczności, w celu walki z wylesianiem i dywersyfikacji upraw żywności. Jadalne lasy pozwolą ograniczyć wylesianie i zwiększyć suwerenność żywnościową ludności. Aby promować zatrudnienie kobiet, korzystają one ze szkoleń i wsparcia w tworzeniu działalności dochodowej w sektorze budowlanym. Techniki budowlane, nauczane przez Habitat-Cité i OJUCAH, z materiałów lokalnych i naturalnych są uznawane przez rząd Haiti i zalecane w celu dostosowania infrastruktury kraju do ochrony przed ryzykiem klęsk żywiołowych. Planowane są również działania dla młodych dziewcząt, mające na celu uwrażliwienie ich na kwestie środowiskowe i genderowe.

PROJEKT #5: Women of Africa

Women of Africa

Odnowa i zachowanie bioróżnorodności ogrodu botanicznego Camayenne przy jednoczesnym szkoleniu i tworzeniu miejsc pracy dla kobiet

Afryka jest jednym z kontynentów, które najbardziej cierpią z powodu zmian klimatycznych. Wylesianie spowodowane nadmierną eksploatacją drewna zagraża afrykańskiej różnorodności biologicznej. Kobiety jako pierwsze odczuwają skutki zmian klimatycznych w Afryce. Ogród botaniczny Camayenne, położony w centrum miasta Konakry w Gwinei, jest uważany za zielone płuca miasta. Rozciągający się na 8 hektarach, jest domem dla bardzo rzadkich i zagrożonych gatunków drzew i roślin. Ze względu na presję wywieraną przez środowisko miejskie (wycinka lasów, budownictwo, nieuwzględnianie tego dziedzictwa), ogród botaniczny jest coraz słabszy. W obliczu tej trudnej sytuacji organizacja Women of Africa zainicjowała projekt mający na celu przywrócenie i zachowanie bioróżnorodności tego ogrodu, tworząc jednocześnie miejsca pracy dla kobiet. Odnowienie ogrodu Camayenne przez grupę kobiet pozwoli na zasadzenie 1000 dodatkowych drzew i roślin.

PROJEKT #6: PikPik Environnement

PikPik Environnement

Mobilizowanie i edukowanie matek z L'Ile-Saint-Denis w zakresie zarządzania odpadami, aby rozpowszechniały dobre praktyki wśród swoich rówieśników

Podczas COP 21, PikPik Environment chciał, aby każda osoba potraktowała to wydarzenie poważnie i zrozumiała, że przesłania niesione przez COP przynoszą korzyści wszystkim. Stowarzyszenie stworzyło narzędzia do pobrania, aby każdy mógł zorganizować swoją dyskusję i warsztat debaty na temat transformacji ekologicznej. PikPik Environment chce teraz wykorzystać to doświadczenie, eksperymentując z projektem "Paszport Ekoobywatela", projektem mającym na celu mobilizację i podniesienie świadomości obywateli na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem.
Akcja przeprowadzana jest w popularnej dzielnicy Ile-Saint-Denis w Seine-Saint-Denis, w celu rozpowszechnienia wiadomości wśród ludności znajdującej się w niepewnej sytuacji, która może odczuwać brak legitymacji do ich wspierania. Ile-Saint-Denis jest obszarem, na którym PikPik Environnement ma szczególnie ugruntowaną pozycję. W ramach swojej działalności stowarzyszenie stwierdziło, że matki były najbardziej obecne podczas wydarzeń i najbardziej zaangażowane w sprawy swojej dzielnicy.
Kobiety i mieszkańcy dzielnic o niższych dochodach są pierwszymi ofiarami problemów środowiskowych, a jednocześnie stanowią potężną dźwignię zmian. W formie eksperymentu Passeport écocitoyen umożliwia edukację matek rodzin z Ile-Saint-Denis w zakresie zarządzania odpadami, tak aby mogły one dzielić się dobrymi praktykami ze swoimi rówieśnikami. Będzie to oznaczało promowanie roli tych kobiet w ich sąsiedztwie, wspieranie ich w poprawie środowiska życia i ochronie zasobów. Ten prawie autonomiczny format podnoszenia świadomości jest ogromną dźwignią dla zwiększenia wpływu PikPik Environnement na populacje wrażliwe.