• 801 55 3000 koszt wg taryfy operatora (8.00 -17.00)
  • Zamawiasz duże ilości? Szybkie i darmowe wyceny
  • 4,8/5
    Satysfakcja lub zwrot
  • Pierwsze zamówienie? Dostawa GRATIS od 400 zł netto
logo raja 801 55 3000 koszt wg taryfy operatora (8.00 -17.00)
0,00 zł Twój koszyk jest pusty
Zamówienie po kodzie produktu

Warunki sprzedazy

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży towarów zawieranych z Klientami przez Rajapack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-234, ul. Działkowa 62, zarejestrowaną pod nr KRS 0000058815, NIP 8512530544.

2. Towary dostępne na stronie internetowej www.rajapack.pl oraz w katalogu firmy nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Rajapack Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności właściwości oraz ceny towaru zamieszczonego w katalogu lub na stronie internetowej z rzeczywistym stanem towarów i cen. Wskazane rozbieżności mogą jednak wystąpić m.in. z powodu zmiany warunków przez producenta albo błędów drukarskich lub innych oczywistych omyłek. Rajapack Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo sprostowania omyłek w cennikach, fakturach i innych dokumentach.

4. Klientami Rajapack Sp. z o.o. mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także instytucje państwowe i samorządowe.

2 - CENY

Podane ceny są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Ceny wskazane w katalogu obowiązują do dnia 31.08.2018 r. Podane w katalogu oraz na stronie internetowej www.rajapack.pl ceny mogą ulec zmianie.

3 - WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Rajapack Sp. z o.o. umożliwia Klientom dokonywanie płatności w następujący sposób: przelewem na rachunek bankowy Rajapack Sp. z o.o. w termie 14 dni od daty wystawienia faktury, przez pobranie gotówki przy odbiorze towaru, płatność online, kartą płatniczą, przedpłata na podstawie faktury proforma. Forma płatności podawana jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

2. Rajapack zastrzega sobie własność sprzedanego towaru aż do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej zapłaty za towar, tj. ceny, kosztów przesyłki i innych należności wynikających z zawartej umowy sprzedaży.

4 - DOSTAWA

1. Na terenie Polski towary dostarczane są bezpłatnie przy zamówieniach o wartości powyżej 500 zł netto, a dla nowych Klientów przy pierwszym zamówieniu o wartości powyżej 200 zł netto. Przy zamówieniach o niższej wartości, zryczałtowana opłata za transport wynosi 25 zł. netto.

2. Zamówienia na produkty standardowe znajdujące się w katalogu lub na stronie internetowej www.rajapack.pl, przyjęte w dni robocze do godz. 15.00 są realizowane do końca następnego dnia roboczego. Dla przesyłek paletowych termin realizacji zamówienia może wydłużyć się do 2 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu również z uwagi na niedostępność towaru w magazynie. O opóźnieniu w terminie realizacji zamówienia bądź o niemożności jego realizacji Klient zostanie poinformowany niezwłocznie.
Klient ma możliwość dokonania zamówienia z dostawą następnego dnia roboczego do godziny 12.00 albo z dostawą w sobotę, jeśli uiści dodatkową opłatę w wysokości 20 zł netto za każdą paczkę oraz złoży zamówienie do godziny 15.00 poprzedniego dnia roboczego. Usługa ta dotyczy wyłącznie przesyłek paczkowych, z wyłączeniem przesyłek paletowych oraz jest dostępna tylko dla określonego obszaru dostawy przesyłek. W celu sprawdzenia dostępności wskazanej usługi Klient powinien się skontaktować z Rajapack sp. z o.o.

3. Zamówienia dotyczące produktów niestandardowych wymagają uzgodnienia warunków sprzedaży indywidualnie z Klientem, przez co termin realizacji zamówienia jest ustalany w każdym wypadku indywidualnie z Klientem.

4. Rajapack Sp. z o.o. nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Klienta z tytułu błędów w dostawie.

5 - PRAWO ZWROTU

1. Klient ma prawo do dokonania zwrotu towaru w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że zwrócony towar nie nosi śladów użytkowania oraz znajduje się w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym wypadku Rajapack Sp. z o.o. może odmówić przyjęcia towaru. Koszty związane ze zwrotem pokrywa Klient.

2. Prawo zwrotu nie obejmuje towarów wykonanych na specjalne zamówienie Klienta, produktów nie ujętych w katalogu lub na stronie internetowej oraz zamawianych w ilościach większych niż ujęte w katalogu lub na stronie internetowej.

6 - GWARANCJA/ REKLAMACJA

1. Jeśli producent przewidział dla danego typu towarów gwarancje, towar objęty jest gwarancją producenta na zasadach przez niego ustalonych.

2. Klient ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wady zawiadomić Rajapack Sp. z o.o. w formie reklamacji złożonej na piśmie wraz z przesłaniem reklamowanego towaru najpóźniej w terminie 7 dni od odbioru przesyłki.

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Rajapack Sp. z o.o. dokona wymiany towaru na nowy, a w razie niemożności wymiany uzgodni inny sposób załatwienia reklamacji.

7- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonanie zamówienia, a także rejestracja na stronie www.rajapack.pl jest jednoznaczna z koniecznością przetwarzania danych osobowych wskazanych w poszczególnych formularzach przez Rajapack Sp. z o.o. ul. Działkowa 62, 02-234 Warszawa z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 216 poz. 922 z zm.).

2. Dane dotyczące Klientów Rajapack Sp. z o.o. mogą być przekazywane innym podmiotom w ramach grupy Raja Group (www.raja-group. com) w celach statystycznych.

3. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.) informujemy, iż:
» administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rajapack sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Działkowej 62, 02-234,
» Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z wewnętrznej bazy danych Rajapack Sp. z o.o.,
» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania katalogów, własnych produktów i usług i nie będą udostępniane innym podmiotom,
» Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
» Posiada Pani/Pan prawo do zadania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, jak i prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ww. danych w ww. celach.

8- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych ogólnymi warunkami sprzedaży i umową zawieraną z klientem mają zastosowanie odpowiednie przepis Kodeksu Cywilnego.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć z zawartej umowy sprzedaży jest właściwy sąd w Warszawie, a prawem właściwym są przepisy prawa polskiego.