• 801 55 3000 Pon-Pią 8:00-17.00
  • Zamawiasz duże ilości? Szybkie i darmowe wyceny
  • 4,9/5
    Satysfakcja lub zwrot
  • Pierwsze zamówienie? Darmowa dostawa przy pierwszym zamówieniu od 400 zł netto (492 zł brutto)
logo raja 801 55 3000
0,00 zł Twój koszyk jest pusty
Zamówienie po kodzie produktu

Warunki sprzedazy

Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy przez Rajapack

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Rajapack sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-234), przy ul. Działkowa 62 (dalej: „Rajapack”). Jeżeli chcesz żebyśmy uwzględnili Twoje CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie w CV poniższej zgoda:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rajapack sp. z o.o. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Rajapck przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: rekrutacja@rajapack.pl lub pisemnie pod adresem Administratora. Rajapack zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Rajapack dane osobowe będzie przetwarzać na podstawie:
» art. 6 ust. 1 lit. b RODO: w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy,
» art. 6 ust. 1 lit. c RODO: w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (dot. kandydatów na pracowników),
» art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w razie udostępnienia przez kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa na podstawie jego zgody w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
» art. 9 ust. 2 lit. a RODO: w razie dobrowolnego udostepnienia przez kandydata danych szczególnej kategorii (np. dot. niepełnosprawności) także na podstawie jego zgody,
» art. 6 ust. 1 lit. f RODO: w wyjątkowych sytuacjach w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie przed roszczeniami prawnymi,
» art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacjach.

Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku kandydatów na współpracowników zawsze dobrowolne.

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacjach – przez okres jednego roku.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, w tym inne spółki z Grupy Rajapack oraz podmioty świadczące usług rekrutacyjne (w tym portale, za pośrednictwem których pozyskiwane są CV), jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, kurierskie, prawne i audytowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w związku z wykorzystywaną infrastrukturą informatyczną, z której korzysta Rajapack. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych i do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie zgody. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO.

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.