(pon - pt: 8:00 - 17:00)
Zamawiasz duże ilości?
Szybkie i darmowe wyceny
4,8/5
Satysfakcja lub zwrot
0
Kontynuuj zakupy

Warunki sprzedazy

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY PRZEZ RAJAPACK

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Rajapack sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-234), przy ul. Działkowa 62 (dalej: „Rajapack”). Jeżeli chcesz żebyśmy uwzględnili Twoje CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie w CV poniższej zgoda:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rajapack sp. z o.o. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Rajapck przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: rekrutacja@rajapack.pl lub pisemnie pod adresem Administratora. Rajapack zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Rajapack dane osobowe będzie przetwarzać na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO: w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO: w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (dot. kandydatów na pracowników),
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w razie udostępnienia przez kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa na podstawie jego zgody w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
  • art. 9 ust. 2 lit. a RODO: w razie dobrowolnego udostepnienia przez kandydata danych szczególnej kategorii (np. dot. niepełnosprawności) także na podstawie jego zgody,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO: w wyjątkowych sytuacjach w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie przed roszczeniami prawnymi,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacjach.

Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku kandydatów na współpracowników zawsze dobrowolne.

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacjach – przez okres jednego roku.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, w tym inne spółki z Grupy Rajapack oraz podmioty świadczące usług rekrutacyjne (w tym portale, za pośrednictwem których pozyskiwane są CV), jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, kurierskie, prawne i audytowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w związku z wykorzystywaną infrastrukturą informatyczną, z której korzysta Rajapack. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych i do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie zgody. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO.

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.