Przepisy dotyczące opakowań w różnych krajach: Jak dostosować się do międzynarodowych wymogów prawnych

5 min. lektura 28 lutego 2024

Prawne wymogi dotyczące opakowań stają się coraz bardziej złożone i różnorodne. Dla przedsiębiorców działających na międzynarodowym rynku znajomość tych przepisów i ich skuteczne stosowanie jest niezbędne dla uniknięcia kar finansowych i zapewnienia zgodności z prawem. Jak dostosować się do międzynarodowych wymogów prawnych? Sprawdzamy, jakie przepisy dotyczące opakowań funkcjonują w różnych krajach.

Polski Rejestr BDO – integralna część gospodarki odpadami

Warto wiedzieć, że w Polsce funkcjonuje Rejestr BDO, który stanowi kluczowy element gospodarki odpadami. Jest to baza danych zawierająca informacje m.in. o produktach czy opakowaniach. Została ona uruchomiona 24 stycznia 2018 r. przez Ministerstwo Środowiska (obecne Ministerstwo Klimatu), a jest prowadzona przez marszałków województw. Kto powinien zapisać się do BDO?

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady lub wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, muszą być zarejestrowani w Rejestrze BDO i prowadzić ewidencję odpadów, aby spełnić wymogi prawne. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować karą finansową nakładaną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Rejestr wpisanych podmiotów jest publicznie dostępny na stronie www.bdo.mos.gov.pl.

Dyrektywy unijne dotyczące odpadów i opakowań

Unia Europejska również wprowadza szczegółowe przepisy dotyczące opakowań i związanych z nimi odpadów. Dyrektywy unijne mają na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez minimalizację ilości odpadów, ich recykling oraz promowanie zrównoważonego obiegu materiałów. Każdy kraj członkowski UE musi wdrożyć te dyrektywy we własnych ustawach, co sprawia, że przepisy mogą nieco się różnić między państwami.

Rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

W listopadzie 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję zmiany rozporządzenia dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) w celu redukcji ilości odpadów i zwiększenia możliwości recyklingu.

Według nowej propozycji do roku 2030 wszystkie opakowania na rynku UE muszą nadawać się do recyklingu lub ponownego wykorzystania, a do 2035 roku ilość odpadów opakowaniowych ma zostać zmniejszona o 10%.

Dodatkowo planowane jest wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących projektowania opakowań, które mają ułatwić ich segregację i recykling oraz ograniczyć stosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych.

Kiedy zmiany te wejdą w życie? Obecnie propozycja Komisji jest analizowana przez Radę i Parlament Europejski, które muszą osiągnąć porozumienie w celu wprowadzenia nowych przepisów. Zarówno Rada, jak i Parlament rozważają możliwość wprowadzenia większej elastyczności dla państw członkowskich w zakresie celów dotyczących ponownego wykorzystania i napełniania opakowań.

Przepisy dotyczące opakowań w różnych krajach

Jakie przepisy dotyczące opakowań funkcjonują w europejskich krajach? Jak się okazuje, nieco się od siebie różnią. Są jednak kraje, gdzie ich zasady są zbliżone.

W Niemczech każdy, kto wprowadza po raz pierwszy opakowania do obrotu, musi spełnić dwa warunki. Po pierwsze, musi uzyskać licencję od przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją odpadów, działającego w ramach systemu dualnego. Po drugie, musi zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Opakowań LUCID. Przestrzeganie tych wymogów wynika z niemieckiej ustawy o opakowaniach, która wdraża dyrektywę unijną dotyczącą opakowań.

W Belgii istnieje precyzyjna procedura odróżniania opakowań pochodzących z gospodarstw domowych od tych przemysłowych. Wśród przedsiębiorców, którzy wprowadzają opakowania na rynek, znajdują się producenci, detaliści oraz podmioty zajmujące się butelkowaniem zlokalizowane w Belgii. Dodatkowo istnieje ustalona minimalna roczna liczba opakowań, która nakłada na przedsiębiorców obowiązek zarządzania odbiorem odpadów opakowaniowych.

Z kolei Wielkiej Brytanii istnieją ograniczenia dotyczące ilości i sprzedaży opakowań, co ma kluczowe znaczenie. Obowiązek ten powstaje w momencie przekroczenia ustalonego minimalnego limitu ilości lub sprzedaży. Istotną kwestią jest brak wymogu uczestnictwa w określonym systemie zbierania i recyklingu odpadów. Wszystkie odpady opakowaniowe muszą być poddane przetworzeniu poprzez utworzenie prywatnego systemu zwrotu opakowań lub dołączenie do istniejącego systemu.

Jeszcze inaczej wygląda ta kwestia w Holandii. Zobowiązanie do odbioru odpadów opakowaniowych odnosi się wyłącznie do opakowań pochodzących z gospodarstw domowych. Opakowania transportowe oraz przemysłowe są traktowane jako dodatkowe materiały logistyczne i nie podlegają obowiązkowi uczestnictwa w systemie zarządzania odpadami opakowaniowymi.

Jak wygląda kwestia opakowań w USA? Także tutaj wprowadzane są ograniczenia jeśli wziąć pod uwagę odpady opakowaniowe. Co więcej, w Stanach rośnie zapotrzebowanie na aktywne i inteligentne opakowania. Warto też wiedzieć, że proces logistyczny związany z wysyłką paczek także jest nieco inny niż w Europie, ale o tym przeczytasz w naszym artykule: Jak wysłać paczkę do USA.

Jak dostosować się do międzynarodowych wymogów prawnych?

Przestrzeganie przepisów dotyczących opakowań w różnych krajach jest kluczowe dla prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej. Wymaga to nie tylko znajomości lokalnych uregulowań, ale także skutecznego dostosowania się do międzynarodowych standardów. Dlatego przedsiębiorcy powinni śledzić zmiany w przepisach dotyczących opakowań oraz regularnie aktualizować swoje procedury. Pozwoli to zapewnić zgodność z prawem i zminimalizować ryzyko kar finansowych.

Przeczytaj też: Transport morski – przepisy dotyczące pakowania przesyłek.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Najpopularniejsze tematy