Recykling odpadów

Planete

Recyklinguj swoje odpady

Które odpady nadają się do recyklingu i do jakich pojemników należy je włożyć? Czy powinniśmy je wcześniej umyć lub odpowiednio przygotować? Zobacz poradnik RAJA!

OTWÓRZ INFOGRAFIKĘ

OTWÓRZ INFOGRAFIKĘ

Czym jest recykling?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy o odpadach (Dz. 2019 poz. 701 z późn. zm), przez recykling rozumie się odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Recykling organiczny polega na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan.

Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia.

Recykling naszą drugą naturą

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Mówimy zatem o odejściu od gospodarki linearnej, opierającej się na zasadzie „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”, w której odpady często traktowane są jako ostatni etap cyklu życia. W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powstaną – były traktowane jako surowce wtórne. Temu mają służyć wszystkie działania poprzedzające powstanie odpadów. Jednocześnie, podejście gospodarki o obiegu zamkniętym, realizowane np. w odniesieniu do projektowania produktów czy do procesów produkcyjnych ma na celu zwiększenie innowacyjności europejskich przedsiębiorców oraz podniesienie ich konkurencyjności w stosunku do podmiotów z innych części świata.

Aby przejść do gospodarki o obiegu zamkniętym, recykling musi stać się naszą drugą naturą. Istotne jest to, w jaki sposób materiały są pozyskiwane i przetwarzane w całym łańcuchu dostaw: producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy, konsumenci i centra recyklingu. Na każdym etapie recykling odgrywa kluczową rolę. Minimalizuje lub w niektórych przypadkach eliminuje wykorzystanie zasobów naturalnych, zmniejszając wpływ produkcji i konsumpcji na środowisko.