Gospodarka odpadami

Planete

Sortowanie, przechowywanie i recykling odpadów

W firmie czy w domu, RAJA chętnie doradzi w temacie sortowania i przetwarzania odpadów

OTWÓRZ INFOGRAFIKĘ

OTWÓRZ INFOGRAFIKĘ

Czym są odpady?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach (Dz. 2019 poz. 701 z późn. zm), odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany. Ze względu na miejsce powstawania odpadów, możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy: odpady komunalne i odpady przemysłowe.

W domu i w miejscu pracy rozważ 5 zasad ekopakowania: redukcja, ponowne użycie, zamiana, odnowa, recykling

Ze względu na miejsce powstawania odpadów, możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy:
Odpady komunalne - są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 2019 poz. 701 z późn. zm)),
Odpady przemysłowe – są to odpady powstające w toku działalności gospodarczej. Odpady przemysłowe to uboczne produkty działalności człowieka powstające w procesach wydobycia i przetwórstwa przemysłowego, niepożądane w miejscu ich powstania. Specyficzną grupą odpadów przemysłowych są odpady niebezpieczne, które oznaczają odpady wskazują co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Odpady przemysłowe dzielimy na :
o odpady płynne : ciecze chemiczne, farby, zanieczyszczona woda, rozpuszczalniki, osad ściekowy, osad olejowy, itp.
o odpady stałe: złom, papier i dokumenty, drewno, kartony, plastik itp.

Sytuacja odpadów przmysłowych w Polsce

W ostatnich latach ochrona przed odpadami stanowi jedno z głównych kierunków ochrony środowiska, zwłaszcza w państwach wysoko rozwiniętych. Podstawową Ustawa która określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ustawa ta ma na celu wprowadzenie nowoczesnego systemu postępowania ze wszystkimi odpadami. Podstawowe znaczenie ma zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Odpady przemysłowe stanowią jedno z głównych i najbardziej uciążliwych źródeł zanieczyszczenia środowiska. Odpady te wprowadzają do środowiska niebezpieczne substancje, które są trudniej rozkładalne. Problem dotyczący odpadów przemysłowych jest jednak nieco inny niż odpadów komunalnych. W odpadach komunalnych przeważają odpady bytowo- gospodarcze o składzie bardzo podobnym w przeciwieństwie do odpadów przemysłowych, których skład i właściwości bardzo się różnią.

Optymalizacja gospodarowania odpadami

Zarówno dla środowiska, jak i samej firmy, korzyści przynosi optymalizacja gospodarowania odpadami. Punktem wyjścia do jej przeprowadzenia jest analiza procesu zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie. W jej wyniku możliwe jest m.in. dopasowanie wielkości i rodzaju pojemników do ilości wytwarzanych odpadów, automatyzacja systemu gromadzenia odpadów czy zastosowanie urządzeń redukujących objętość, tzw. prasokontenerów. Wszystko to pozwala na zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do składowania i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska wynikającego z ich transportu. Optymalizacja gospodarki odpadami pomaga również usprawnić pracę w firmie oraz poprawić bezpieczeństwo pracowników.
Segregacja odpadów - im dokładniej odpady są sortowane, tym więcej surowców można odzyskać i przekazać do recyklingu. Dlatego wyselekcjonowanie dodatkowych strumieni odpadów, a przy tym wyraźne oznaczenie pojemników i edukacja pracowników przyczyniają się do zwiększenia poziomu odzysku odpadów powstających w przedsiębiorstwie.

Recykling w miejscu pracy

Produktami ubocznymi wielu procesów oraz usług prowadzonych przed przedsiębiorstwa są odpady, które często nadają się do powtórnego wykorzystania. Należą do nich chociażby metale, szkło, tworzywa sztuczne, drewno i papier. Ten ostatni wykorzystywany jest w niemal każdej firmie, chociażby do prowadzenia dokumentacji czy pakowania towarów. Po sprasowaniu za pomocą urządzeń, takich jak np. belownice, nawet duża ilość odpadów papierowych może być łatwo składowana i transportowana z przedsiębiorstwa do firmy recyklingowej. Papier przetwarza się nawet czterokrotnie. Na papierze makulaturowym drukuje się gazety, wykorzystuje się go również w produkcji papierowych ręczników kuchennych oraz papieru toaletowego. Powtórne wykorzystywanie tego surowca pozwala zredukować zużycie nieodnawialnych surowców: węgla (ponieważ wymaga mniejszej ilości energii) i wody. Zmniejsza ilość substancji zanieczyszczających wodę i powietrze. Jest też jednym z najważniejszych sposobów walki z nadmierną wycinką drzew. Efektywne gospodarowanie odpadami może stanowić jeden z aspektów prowadzonej przez firmę polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Dobre praktyki (np. stosowanie nowoczesnych maszyn ułatwiających zbiórkę i selekcję odpadów) oraz efekty działań prowadzących do redukcji powstających odpadów są czymś, czym firma może pochwalić się zarówno przed własnymi pracownikami, jak i przed partnerami biznesowymi i klientami.