• 801 55 3000 Pon-Pią 8:00-17.00
  • Zamawiasz duże ilości? Szybkie i darmowe wyceny
  • 4,8/5
    Satysfakcja lub zwrot
  • Pierwsze zamówienie? Darmowa dostawa przy pierwszym zamówieniu od 400 zł netto (492 zł brutto)
logo raja 801 55 3000
0,00 zł Twój koszyk jest pusty
Zamówienie po kodzie produktu

Kobiety i środowisko

5 projektów wspieranych przez Fundację

Akcja oparta na naszych wartościach!

Fundacja RAJA-Danièle Marcovici założona w 2006 roku pod egidą Fondation de France wspiera projekty solidarności społecznej na całym świecie, pomagając kobietom, ofiarom przemocy i niesprawiedliwości społecznej oraz osobom żyjącym w ubóstwie.

Do góry

Szkolenie rolników w ramach edukacji w zakresie ochrony środowiska oraz zrównoważonego zalesiania

W regionie sawanny w Togo pola uprawne są znacznie zniszczone wskutek zmian klimatycznych, stosowania niezarejestrowanych pestycydów i wypalania pól*. W wyniku tego gleba jest mniej żyzna, przez co maleje produkcja warzyw i zbóż. Odciska to swoje piętno na przychodach i poziomie życia farmerek. Projekt ma celu edukację rolników w zakresie zrównoważonej uprawy pól, aby lepiej chronić glebę i źródła wody oraz zapewnić większą wydajność rolnictwa. Poprzez odratowywanie zniszczonych pól uprawnych, wydajność rolnictwa wrasta, co realnie przyczynia się do poprawy warunków pracy i życia farmerek. Aby zapobiegać wyniszczaniu lasów, kobiety będą edukowane również w zakresie zrównoważonego zalesiania terenów uprawnych. *Wypalanie pól jest metodą rolniczą czyszczenia pól uprawnych poprzez działanie ognia. Metoda ta powoduje znaczny spadek żyzności gleby.

image d'illustration

Stowarzyszenie Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (Stowarzyszenie Agronomów i Weterynarzy „Bez Granic”) od 1977 wpiera rolników i ich rodziny w walce z głodem i ubóstwem. ... Idź do strony

Lokalizacja

Cele

400 producentów warzyw i zbóż

12 „Zielonych Szkółek” do dzielenia się dobrymi praktykami rolniczymi

80% wzrost produkcji warzyw

12 hektarów zalesionej powierzchni

Do góry

Edukacja farmerek w zakresie hodowli: by lepiej stawiać czoło wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu

Na Kubie hodowla bydła jest tradycyjnie zarezerwowana dla mężczyzn. Kobiety są kierownikami hodowli jedynie w kilku gospodarstwach. Liczne ofiary dyskryminacji nie mają tym samym dostępu do zasobów, wiedzy i techniki w takim stopniu jak mężczyźni. Ograniczony poziom edukacji sprawia, że większość gospodarstw narażonych jest na suszę, co ma bezpośredni wpływ na produkcję mięsa i mleka, co znacznie zmniejsza dochód i poziom życia. Projekt ma na celu poprawę jakości życia kobiet poprzez podniesienie jakości i ilości produkcji, dzięki odpowiednim praktykom hodowlanym dopasowanym do terenów suchych. Poprzez dywersyfikację upraw i wykorzystywaniu odpowiednich gatunków roślin, kobiety uczą się zarządzania i autonomicznej pracy w hodowlach, co znacznie wpływa na poprawę ich sytuacji społecznej.

image d'illustration

Założone w 1945 Międzynarodowe Stowarzyszenie CARE zajmuje się zwalczaniem ubóstwa i nierówności społecznych. Pierwsze ofiary ubóstwa, kobiety, stanowią serce programów pomocy stowarzyszenia CARE. ... Idź do strony

Lokalizacja

Cele

4 kobiety zarządzające gospodarstwami i ich 115 pracowników

6 warsztatów szkoleniowych dla kobiet

2 nowe rozwiązania technologiczne w każdym gospodarstwie

15% wzrost dochodów kobiet

Do góry

Pomoc kobietom w rozwoju rolnictwa z poszanowaniem zdrowia i środowiska naturalnego

Na obrzeżach Maputo, stolicy Mozambiku, kobiety są głównymi producentami owoców i warzyw. Jednak praktyki rolnicze, szczególnie intensywne używanie pestycydów i nawozów sztucznych, zagraża żyzności gleby oraz i ma negatywny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców. W celu poprawy praktyk rolniczych, kobiety aktywnie towarzyszą przy wprowadzaniu alternatywnych technik produkcji, które szanują zdrowie i środowisko naturalne. Uczą się tworzyć oraz używać pestycydów i nawozów organicznych (np. kompost), a także pielęgnować nowe gatunki owoców i warzyw, które wspierają różnorodność biologiczną. Kobiety wspierane są również w założeniu certyfikowanej, przyjaznej środowisku produkcji żywności, a następnie lokalnego rynku (sprzedaż obwoźna, rynki ekologiczne i inne).

image d'illustration

Założone w 1992 roku Stowarzyszenie ESSOR wspiera najuboższą ludność, w tym rolników, zbierając środki na poprawę warunków życia. ... Idź do strony

Lokalizacja

Cele

240 upraw roślinnych prowadzonych przez kobiety

1 certyfikat jakości

10 ton owoców i warzyw sprzedanych w 2015

15% wzrost dochodów kobiet

Do góry

Bardziej efektywne gotowanie w domach na rzecz ochrony środowiska i poprawy warunków życia kobiet

W Mjamnie aż 90% ludności korzysta z pieców grzewczych do przygotowania codziennych posiłków. Przyczynia się to do nadmiernego zużycia drewna lub węgla, co powoduje znaczne straty w zasobach leśnych. Domostwa emitują substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Kobiety, które mają największą styczność ze szkodliwymi oparami, są głównymi użytkownikami pieców i tradycyjnie są odpowiedzialne za zbieranie drewna na opał. Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do bezpiecznych i oszczędnych pieców w gospodarstwach domowych, które zminimalizują degradację środowiska naturalnego oraz emisję spalin i szkodliwych gazów cieplarnianych. Dzięki lepszym piecom, kobiety skrócą również czas zbierania drewna, wykorzystując go do innych działań. Lokalni przedsiębiorcy są szkoleni w zakresie produkcji i sprzedaży bezpiecznych pieców, tworząc tym samym dodatkowe miejsca pracy.

image d'illustration

Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités” (Grupa Energii Odnawialnej, Środowiska i Solidarności) już od prawie 40 lat działa na rzecz ochrony środowiska i poprawy warunków życia, w szczególności przez ułatwianie dostępu do wykorzystywania zrównoważonych zasobów energii. ... Idź do strony

Lokalizacja

Cele

150 000 kobiet i ich gospodarstw wyposażonych w piece

55 lokalnych przedsiębiorców i 150 przeszkolonych pracowników

Redukcja zużycia drewna o 30%

Do góry

Ochrona różnorodności biologicznej: wyzwanie dla wszystkich pokoleń, dla kobiet i dziewcząt!

W Indiach, jednym z najbardziej zaludnionych krajów na świecie, szybki wzrost ekonomiczny często odciska swoje piętno na bogatym środowisku naturalnym. Ekstremalne zjawiska atmosferyczne (susze, ulewne deszcze) osłabiają warunki życia mieszkańców obszarów wiejskich, które uzależnione są od zasobów naturalnych. W tej sytuacji ważne jest, aby podnieść świadomość społeczną zwłaszcza u kobiet i dzieci, ponieważ kobiety odgrywają kluczową rolę w dbaniu o środowisko i w przekazywaniu wiedzy z pokolenia na pokolenie. W regionach północnych kobiety wykorzystują technologię w hodowli, stosując np. nasiona odporne na zmiany klimatyczne, w celu ochrony środowiska naturalnego. W regionach południowych prowadzonych jest 64 ogródków warzywnych, mających na celu edukację dzieci i ich nauczycieli w zakresie ochrony środowiska. Poprzez edukację i działania ekologiczne stają się sprawcami dużych zmian.

image d'illustration

Od ponad 30 lat Stowarzyszenie Solidarité wspiera obszary wiejskie dotknięte ubóstwem, przeprowadzając projekty zrównoważonego rozwoju w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. ... Idź do strony

Lokalizacja

Cele

160 kobiet przeszkolonych w zakresie zrównoważonego rolnictwa ekologicznego

20% wzrost produkcji rolnej kobiet

64 ogródków edukacyjnych

43 000 edukowanych dzieci w zakresie ochrony środowiska